Innowacyjna Biogazownia


Realizacja projektu

Prace administracyjne

Czerwiec 21 – Marzec 22

 • Prace administracyjne: uzyskanie pozwoleń i zgód urzędowych potrzebnych do rozpoczęcia prac budowlanych.
 • Przygotowanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach
 • Zmówienie urządzeń i materiałów

Prace budowalne

Marzec 22 – Kwiecień 22

 • Budowa infrastruktury naziemnej i podziemnej z niezbędnymi przyłączami

Prace montażowe

Maj 22 – Wrzesień 22

 • Montaże wszystkich elementów biogazowni:
  • Zbiorniki na substraty i wodę
  • Węzeł mieszania wraz z maceratorem
  • Węzeł higienizacji substratów
  • Komory fermentracji
  • Kocioł do ocieplania instalacji
  • Zbiornik wyrównawczy biogazu i pochodnia
  • Instalacja odsiarczania biogazu wraz z systemem pomiaru przepływu biogazu i analizatorem
  • Zbiorniki na poferment wraz z separatorem

Testy instalacji

Wrzesień 22 -Grudzień 22

 • Testy instalacji na wybranych wariantach mieszanek substratów: gnojowica bydlęca, obornik kurzy, obornik bydlęcy, kiszonka z trawy, materiały kat. 3, przeterminowana żywność, wysłodki owocowo-warzywne, wywar gorzelniany,

Prace optymalizacyjne

Wrzesień 22 – Grudzień 22

 • Prace związane z optymalizacją procesów technologicznych
 • Prace związane z optymalizacją procesów sterowania instalacją

Zakres projektu realizowanego przez konsorcjum Uniserv S.A. – Inven Tech sp. z o.o

 • 1.Przygotowanie dokumentów wymaganych do uzyskania zgód i pozwoleń (lekarz weterynarii, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę)
 • 2.Projekt budowlany
 • 3.Projekty wykonawczy we wszystkich branżach
 • 4.Zamówienie materiałów i urządzeń
 • 5.Wykonanie prac w branży AKPiA (automatyka i obsługa zdalna)
 • 6.Wykonanie montaży
 • 7.Prace związane z optymalizacją procesów i urządzeń
 • 8.Weryfikacja założeń teoretycznych i projektowych
 • 9.Przeprowadzenie testów instalacji na 4 rożnych mieszankach substratowych i 8 różnych substratach
 • 10.Przeszkolenie pracowników z obsługi instalacji
 • 11.Przekazanie inwestycji Zamawiającemu

Oferta

 • Analiza wykorzystania substratów
 • Określenie rozmiaru biogazowni i sposobu wykorzystania biogazu
 • Studium wykonalności i dokumentacja formalno-prawna
 • Projekt biogazowni
 • Budowa i montaż biogazowni
 • Przeszkolenie obsługi
 • Prace serwisowe

Konsorcjum firm

 • UNISERV Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. ks. mjra Karola Woźniaka 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513872, NIP 954-26-50-259
 • oraz INVEN TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ulicy Grzybowskiej 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887705, NIP: 675-17-46-720

jako Wykonawca prac w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

zaprasza do składania ofert na:

 • udzielenie przez Wykonawcę niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R (łącznie z nimi i w niezbędnym dla korzystania z Wyników Prac B+R zakresie) I Materiałów związanych z Wynikami Prac B+R,

oraz

 • udzielenie przez Wykonawcę licencji na korzystanie z Background IP, w zakresie niezbędnym do pełnego wykorzystania Wyników Prac B+R, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert można uzyskać pod adresem uniserv@uniserv.pl lub piotr.urbanski@invengroup.pl.

Informacje o przedsięwzięciu Innowacyjna Biogazownia można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informacje o rezultatach prac wykonanych przez Konsorcjum zawarte są w prezentacji (plik PDF).


Zalety technologii

 • 1.Wysoka efektywność procesu technologicznego – duża zawartość biometanu w produkowanym biogazie
 • 2.Bezodorowość
 • 3.Łatwość użytkowania i niska awaryjność

Przedsięwzięcie badawcze „Innowacyjna biogazownia” realizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój